КЮБИКО ЕООД е Бенефициент по проект „Разработка на енергийно независим логeр“

Qubiqo innovation logger EU innovation project
КЮБИКО ЕООД е Бенефициент по проект „Разработка на енергийно независим логeр“ изпълняван във връзка със сключен договор за БФП № BG16RFOP002-1.002-0660-C01 по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по Приоритетни оси „Технологично развитие и иновации осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проектното предложение е разработването на иновативен продукт в тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС). В основата на разработката е турбина, която в комбинация с логер създава изцяло новото изделие – енергонезависим логeр – предназначен за употреба във ВиК мрежи и соъръжения за мониторинг на показатели на водоснабдителни мрежи с цел по-ефективното им управление.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Проектиране на турбина с оптимални размери, функционалности и характеристики опосредстващи цялостното изпълнение на всички полезни свойства и предимства на разработката като крайно устройство спрямо известните алтернативи
  2. Създаване на опитни образци и провеждане на тестове в реални условия с цел усъвършенстване на изделието
  3. Защита на интелектуална собственост върху разработката, с цел осигуряване на устойчивост на проектните резултати и дългосрочно конкурентно предимство на дружеството

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *