Софтуер за управление на данни от измервания по водопроводни и канализационни мрежи

Софтуер за управление на данни от измервания по водопроводни и канализационни мрежи Image

След многогодишен опит в работата със софтуери за визуализация на данни насочени към конкретен производител на телеметрични устройства Кюбико реши да създаде собствени система. Основните предимства на QData са възможността за интегриране на данни от различни типове устройства и надграждане на стандартната функционалност на подобни софтуери с анализ на данните, проследяване на тенденции и изчисляване на предварително зададени индикатори.

Визуализация в софтуер QData

QData е софтуер, който е създаден за да обобщава бази от устройства за дистанционен мониторинг по водопроводната мрежа оборудвани с GSM, GPRS, Radio или друга безжична комуникация в това число дейта логери и разходомери.

Архитектурата на системата е базирана на релационна база данни с отворен код, която да поддържа множество типове данни, включително потребителски дефинирани. Софтуерът е с трислойна архитектура Модел-Контролер-Изглед, която да дава възможност за разделяне на логическия от графичния интерфейс и данните.

  • Модел (релационни бази данни) – ядрото от данни, които ще се въвеждат, променят, визуализират и използват за аналитични изчисления;
  • Контролер (междинен софтуер за структуриране и обработка на данните) – използване на данните от модела или активира допълнителни методологии върху тях или ги обработва предварително и чак след това ги предоставя на изгледа;
  • Изглед (потребителски софтуер) – крайният код на приложението управялващ визуализацията на данните от модела;
Софтуерна архитектура на QData
Фиг. 1 схема на трислойната архитектура – Приложение за визуализация на данни (Изглед) -> Междинно приложение за обработка на данни (Контролер) -> Ядро от данни (Модел)

Софтуерът позволява автоматичното интегриране на данни от различни типове измервателна устройства независимо от протокола им на комуникация и формата на генерираните отчети. Приложението използва google maps подложка, където всички обекти са ориентирани по GPS координати. При създаването на обект, системата позволява дефинирането на типа му в зависимост от вида на измерване, който извършва по мрежата – вход водомер зона и външен водопровод. Функционалността на софтуера позволява въвеждането на следния минимален набор от данни към всеки създаден обект в зависимост от инфраструктурния му тип:

  • Вход водомерна зона – очертаване на границите на зоната по минимум три точки; брой обслужвано население; дължина на водопроводната мрежа; брой сградни водопроводни отклонения; средна дължина на сградните водопроводни отклонения; вид на измервателното устройство; бланка за попълване на фактурираните водни количества; допълнителна информация;
  • Външен водопровод – водоснабдявани обекти; дължина на мрежата; вид на измервателното устройство; допълнителна информация.

Информацията, която е асоциирана към конкретно устройство може да бъде използвана както за справки от потребителите, които използват приложението, така и като съставна част от математически уравнения за изчисляване на експлоатационни индикатори.

Като допълнителна функционалност системата да позволява ръчно въвеждане на информация и данни от измервания и отнасянето им към определени обекти.

Софтуерът за мониторинг има възможност за извършване на аналитични операции по предварително зададени алгоритми на базата, на които да се генерират справи за различни индикатори – дневен, седмичен, месечен дебит; минимално/максимално дневно водно количество; нощен разход; загуби на вода изчислени на базата на легитимна нощна консумация; загуби на вода изчислени на базата на фактурираната вода; загуби на вода отнесени към дължината на мрежата; загуби на вода отнесени към броя на сградните водопроводни отклонения; подадена вода на жител за денонощие; инфраструктурния индекс на теча (ILI); индекса за оценка на търговските загуби (ALI).

Проследяване на тенденциите в изменението на денонощния разход
Проследяване на тенденциите в изменението на денонощния разход
Проследяване на тенденциите в изменението на минималния нощен разход
Проследяване на тенденциите в изменението на минималния нощен разход
Проследяване на тенденциите в изменението на максималния дневен разход
Проследяване на тенденциите в изменението на максималния дневен разход
Проследяване на тенденциите в изменението на загубите на вода изчислени по предварително зададени алгоритми
Тенденции в изменението на загубите на вода изчислени по предварително зададени алгоритми
Изчисляване на инфраструктурния индекс на теча
Изчисляване на инфраструктурния индекс на теча
Изчисляване на подадената вода на жител за денонощие
Изчисляване на подадената вода на жител за денонощие
Сравнение на разхода на вода със средните стойности за предварително зададени интервал от време – 4 седмици, 12 седмици, 26 седмици, 52 седмици
Сравнение на разхода на вода със средните стойности за предварително зададени интервал от време
Разпределение на разхода на вода по предварително зададени часови интервали
Разпределение на разхода на вода по предварително зададени часови интервали

Освен проследяване на тенденции в изменението на всички предварително дефинирани индикатори, приложението извършва ежедневно сравнение на различни показатели на водното количество.

Сравнение на натрупано водно количество
Сравнение на натрупано водно количество, натрупан нощен разход, среден нощен разход, минимален разход, максимален разход с предходен ден, същия ден от предходната седмица, средната стойност за предходната седмица

Системата позволява създаването на изчислителни устройства, които да визуализират и управляват агрегираните данни от различни устройства на базата на предварително зададена математическа формула.

Софтуерът позволява създаването на аларми при преминаването на предварително зададени прагове за всеки един от изчисляваните индикатори и наблюдавани параметри. Алармите трябва да могат да бъдат изпращане на потребители по мейл или SMS.

Системата позволява генерирането на конфигурируеми справки за всеки един от наблюдаваните параметри и изчислявани индикатори за предварително зададен интервал от време. Справките трябва да могат да бъдат експортирани като в табличен – .xml; .csv; .xls;, така и в графичен формат – .png; .jpeg; .svg; .pdf. По отношение на графичния интерфейс, софтуера трябва да позволява изчертаването на графиките от до 10 устройства едновременно.

Интерфейсът на софтуера позволява визуализирането на профили със следния интервал на запис на данни – 1 секунда, 1 минута, 15 минути, 30 минути, 60 минути, 24 часа, както и да преизчислява графиките от оригиналният им интервал на запис до най-големият от редицата.

Софтуер за управление на данни от измервания по водопроводни и канализационни мрежи

Софтуер за управление на данни от измервания по водопроводни и канализационни мрежи Image

След многогодишен опит в работата със софтуери за визуализация на данни насочени към конкретен производител на телеметрични устройства Кюбико реши да създаде собствени система. Основните предимства на QData са възможността за интегриране на данни от различни типове устройства и надграждане на стандартната функционалност на подобни софтуери с анализ на данните, проследяване на тенденции и изчисляване на предварително зададени индикатори.

Визуализация в софтуер QData

QData е софтуер, който е създаден за да обобщава бази от устройства за дистанционен мониторинг по водопроводната мрежа оборудвани с GSM, GPRS, Radio или друга безжична комуникация в това число дейта логери и разходомери.

Архитектурата на системата е базирана на релационна база данни с отворен код, която да поддържа множество типове данни, включително потребителски дефинирани. Софтуерът е с трислойна архитектура Модел-Контролер-Изглед, която да дава възможност за разделяне на логическия от графичния интерфейс и данните.

  • Модел (релационни бази данни) – ядрото от данни, които ще се въвеждат, променят, визуализират и използват за аналитични изчисления;
  • Контролер (междинен софтуер за структуриране и обработка на данните) – използване на данните от модела или активира допълнителни методологии върху тях или ги обработва предварително и чак след това ги предоставя на изгледа;
  • Изглед (потребителски софтуер) – крайният код на приложението управялващ визуализацията на данните от модела;
Софтуерна архитектура на QData
Фиг. 1 схема на трислойната архитектура – Приложение за визуализация на данни (Изглед) -> Междинно приложение за обработка на данни (Контролер) -> Ядро от данни (Модел)

Софтуерът позволява автоматичното интегриране на данни от различни типове измервателна устройства независимо от протокола им на комуникация и формата на генерираните отчети. Приложението използва google maps подложка, където всички обекти са ориентирани по GPS координати. При създаването на обект, системата позволява дефинирането на типа му в зависимост от вида на измерване, който извършва по мрежата – вход водомер зона и външен водопровод. Функционалността на софтуера позволява въвеждането на следния минимален набор от данни към всеки създаден обект в зависимост от инфраструктурния му тип:

  • Вход водомерна зона – очертаване на границите на зоната по минимум три точки; брой обслужвано население; дължина на водопроводната мрежа; брой сградни водопроводни отклонения; средна дължина на сградните водопроводни отклонения; вид на измервателното устройство; бланка за попълване на фактурираните водни количества; допълнителна информация;
  • Външен водопровод – водоснабдявани обекти; дължина на мрежата; вид на измервателното устройство; допълнителна информация.

Информацията, която е асоциирана към конкретно устройство може да бъде използвана както за справки от потребителите, които използват приложението, така и като съставна част от математически уравнения за изчисляване на експлоатационни индикатори.

Като допълнителна функционалност системата да позволява ръчно въвеждане на информация и данни от измервания и отнасянето им към определени обекти.

Софтуерът за мониторинг има възможност за извършване на аналитични операции по предварително зададени алгоритми на базата, на които да се генерират справи за различни индикатори – дневен, седмичен, месечен дебит; минимално/максимално дневно водно количество; нощен разход; загуби на вода изчислени на базата на легитимна нощна консумация; загуби на вода изчислени на базата на фактурираната вода; загуби на вода отнесени към дължината на мрежата; загуби на вода отнесени към броя на сградните водопроводни отклонения; подадена вода на жител за денонощие; инфраструктурния индекс на теча (ILI); индекса за оценка на търговските загуби (ALI).

Проследяване на тенденциите в изменението на денонощния разход
Проследяване на тенденциите в изменението на денонощния разход
Проследяване на тенденциите в изменението на минималния нощен разход
Проследяване на тенденциите в изменението на минималния нощен разход
Проследяване на тенденциите в изменението на максималния дневен разход
Проследяване на тенденциите в изменението на максималния дневен разход
Проследяване на тенденциите в изменението на загубите на вода изчислени по предварително зададени алгоритми
Тенденции в изменението на загубите на вода изчислени по предварително зададени алгоритми
Изчисляване на инфраструктурния индекс на теча
Изчисляване на инфраструктурния индекс на теча
Изчисляване на подадената вода на жител за денонощие
Изчисляване на подадената вода на жител за денонощие
Сравнение на разхода на вода със средните стойности за предварително зададени интервал от време – 4 седмици, 12 седмици, 26 седмици, 52 седмици
Сравнение на разхода на вода със средните стойности за предварително зададени интервал от време
Разпределение на разхода на вода по предварително зададени часови интервали
Разпределение на разхода на вода по предварително зададени часови интервали

Освен проследяване на тенденции в изменението на всички предварително дефинирани индикатори, приложението извършва ежедневно сравнение на различни показатели на водното количество.

Сравнение на натрупано водно количество
Сравнение на натрупано водно количество, натрупан нощен разход, среден нощен разход, минимален разход, максимален разход с предходен ден, същия ден от предходната седмица, средната стойност за предходната седмица

Системата позволява създаването на изчислителни устройства, които да визуализират и управляват агрегираните данни от различни устройства на базата на предварително зададена математическа формула.

Софтуерът позволява създаването на аларми при преминаването на предварително зададени прагове за всеки един от изчисляваните индикатори и наблюдавани параметри. Алармите трябва да могат да бъдат изпращане на потребители по мейл или SMS.

Системата позволява генерирането на конфигурируеми справки за всеки един от наблюдаваните параметри и изчислявани индикатори за предварително зададен интервал от време. Справките трябва да могат да бъдат експортирани като в табличен – .xml; .csv; .xls;, така и в графичен формат – .png; .jpeg; .svg; .pdf. По отношение на графичния интерфейс, софтуера трябва да позволява изчертаването на графиките от до 10 устройства едновременно.

Интерфейсът на софтуера позволява визуализирането на профили със следния интервал на запис на данни – 1 секунда, 1 минута, 15 минути, 30 минути, 60 минути, 24 часа, както и да преизчислява графиките от оригиналният им интервал на запис до най-големият от редицата.