Новини

Кюбико ЕООД е Бенефициент по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “

КЮБИКО ЕООД е Бенефициент по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “ изпълняван във връзка със сключен договор за БФП № BG16RFOP002-2.073-3127-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “ по Оперативна програма „Иновации …

КЮБИКО ЕООД стартира изпълнението на договор по проект за
„ТЕРЕННИ ИЗМЕРВАНИЯ КАТО ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ СКОПИЕ“

Проектът се реализира в гр. Скопие, Северна Македония и е финансиран по „Оперативна програма за околна среда 2014 - 2020 г.“. Дейностите, които Кюбико ЕООД ще извърши като част от изпълнението на проекта са: Измерване на отпадъчни водни количества генерирани от петте основни водосбора заустени в р. Вардар за период от 365 дни За хидравличните …

КЮБИКО ЕООД обявява процедура „Избор с публична покана“ с предмет „ Закупуване на ДНА – Софтуер за симулации “

КЮБИКО ЕООД обявява процедура „Избор с публична покана“ с предмет „Закупуване на ДНА – Софтуер за симулации“ във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-1.002-0660-C01 “Разработка на енергийно независим логeр”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Процедура Избор с публична покана

КЮБИКО ЕООД обявява процедура „Избор с публична покана“ с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на CAD/CAM софтуер и ЗD принтер“

КЮБИКО ЕООД обявява процедура „Избор с публична покана“ с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на CAD/CAM софтуер и ЗD принтер“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на CAD/CAM софтуер“; Обособена позиция №2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на ЗD принтер“ във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-1.002-0660-C01 “Разработка на енергийно независим логeр”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020.

КЮБИКО ЕООД обявява процедура „Избор с публична покана“ с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на CAD/CAM софтуер и ЗD принтер“

КЮБИКО ЕООД обявява процедура „Избор с публична покана“ с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на CAD/CAM софтуер и ЗD принтер“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на CAD/CAM софтуер“; Обособена позиция №2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на ЗD принтер“ във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-1.002-0660-C01 “Разработка на енергийно независим логeр”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020.

КЮБИКО ЕООД е Бенефициент по проект „Разработка на енергийно независим логeр“

КЮБИКО ЕООД е Бенефициент по проект „Разработка на енергийно независим логeр“ изпълняван във връзка със сключен договор за БФП № BG16RFOP002-1.002-0660-C01 по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по Приоритетни оси „Технологично развитие и иновации осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.