Измервателни кампании

Борбата с високите загуби на вода и неефективно работещите ВиК мрежи започва с извършване на правилните измервания в ключови точки на мрежата.

Стъпвайки на практичния ни опит с добре познати и иновативни продукти, както и на експлоатационните ни знания за ВиК инфраструктурата, Кюбико предлага широк набор от услуги насочени в измерването и анализа на данни.

Ние вярваме, че процеси, които не се измерват не могат да се управляват ефективно, а нашият опит доказва, че това твърдение важи с още по-голяма сила по отношение на водопроводната и канализационната инфраструктура. Именно поради тази причина основната част от услугите, които предлагаме са насочени в посока събиране на актуални данни и последващият им анализ.

Измерване във водопровод за отпадъчна вода

Измерване на водно количество в напорни тръбопроводи, водоеми и открити канали и изготвяне на профили на консумация

Независимо от вида на обследвана система, първата стъпка във всяка една измервателна кампания е изготвяне на профил на преминаващото водното количество.

Ние от Кюбико предлагаме решения за измерване от водоизточника до най-малкото сградно водопроводно отклонение, покриващи диапазона на напорни тръбопроводи с размери от 15 мм до 2000 мм.

При безнапорни течения залагаме на по-комплекси решения за отчитане на ниво и скорост без ограничение във формата и размера на сечението.

Измерване на налягане и ниво в напорни тръбопроводи, водоеми и открити канали

При необходимост от по-задълбочен анализ на хидравличните условия в тръбопровода, ние от Кюбико предлагаме изготвяне на детайлни профили на налягане в помпени станции и изготвяне на профили на налягане в ключови точки от водопроводната мрежа.

Нивото на детайл, което покриваме ни дава възможност да регистрираме проблеми, които биха останали незабелязани при стандартно измерване на налягане в помпени станции.

Измерване на ниво на вода във водопроводи и водоеми
Карта на налягането във водопроводна мрежа
Коефициент на полезно действие на по;пи

Определяне на КПД на помпени агрегати

Неефективно работещи помпени станции и грешно оразмерени агрегати са най-често срещаните проблеми в днешно време. За нас от Кюбико, енергийната ефективност е най-логичният избор за постигането на бърз резултат в намаляването на експлоатационните разходи на ВиК дружествата.

Подходът, който ние предлагаме, включва измерване на налягане, водно количество и изразходвана електрическа енергия и завършва с определяне на коефициента на полезно действие и Q-H, Q-N и Q-ŋ характеристиките на работещи помпи.

В допълнение препоръчваме обвързване работата на помпената станция с водопроводната система и определяне на Q-H характеристиката на водопровода.

Заснемане на канализационни клонове и колектори

Заснемане водопроводи

Примерно описание на етапитекоито една измервателна кампания обхваща

Етап 1. Изготвяне на методология за избор на точки за извършване на временни измервания – след запознаване с реалните нужди на възложителя, ангажимент на Кюбико е изготвянето на ясна методология за избор на точки за измерване, информацията от които ще гарантира постигането на заложените първоначални цели.

Етап 2. Изготвяне на методология за извършване на измервания – в зависимост от целите на измервателната кампания се предвиждат режими на измерване за различните типове точки.

Етап 3. Описание на техниката, която ще бъде използвана – ангажимент на екипа на Кюбико е да предвиди различни измервателни устройства и случаите, при които те ще бъдат използвани, така че да се гарантира ефективното събиране на данни с минимални строително-монтажни дейности.

Етап 4. Наименование на точките – за всяка измервателна кампания се създава унифицирана система за наименование на точките, в които ще бъдат извършени измервания. Системата обхваща както временно обособените точки, така и постоянната измервателна техника.

Етап 5. Оглед на терен – преди стартирането на измервателната кампания, екип на Кюбико извършва оглед на терен на системата предвидена за измерване. Целта му е да се подготви план за работа включващ – верифициране на точките за монтаж на временна измервателна техника; необходимите строително-монтажни дейности по обособяването на временни точки за измерване; оценка на съществуващата измервателна техника.

Етап 6. Теренни измервания – физическите измервания на терен стартират след подготовката на предварително избраните обекти за измерване. В зависимост от спецификата на системата, броят на определените точки, както и продължителността на кампания се извършват едновременни измервания във всички точки или системата се разделя на няколко, взаимно изолирани части.